Privacyverklaring

Privacyverklaring

Chiropractie Watergraafsmeer, geregistreerd onder KvK nummer: 56036442, gevestigd aan Wethouder Frankeweg 2-A, 1098 KZ te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@chiropractie-watergraafsmeer.nl  
Wethouder Frankeweg 2-A, 1098 KZ Amsterdam  
+31 20 737 1073

Verwerking persoonsgegevens

Chiropractie Watergraafsmeer verwerkt uw persoonsgegevens en medische gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en het privacy- en dataveiligheidsbeleid. Martijn van der Schouw is verantwoordelijke voor de DataSafety binnen de praktijk. U gaat met de opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Chiropractie Watergraafsmeer te laten uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die digitaal worden opgeslagen in het patiëntsysteem van ‘Crossuite Bvba’, dat binnen de praktijk gebruikt wordt, welke voldoen aan de NEN certificering.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Verzekeringsnummer
 • Beroep
 • Naam huisarts
 • E-mailadres
 • Klacht(en) en medische geschiedenis

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden wanneer dit wenselijk is voor de verlening van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, zal dit vooraf aan u worden gevraagd.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@chiropractie-watergraafsmeer.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Chiropractie Watergraafsmeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een behandeldossier bij te houden en de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Afpraak beheer en reminder e-mail en/of SMS
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verwerken van nota’s
 • met instemming van de patiënt, verstrekken van een verslag, rapportage aan derden

Geautomatiseerde besluitvorming

Chiropractie Watergraafsmeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chiropractie Watergraafsmeer) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar van uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chiropractie Watergraafsmeer verstrekt uitsluitend met uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Chiropractie Watergraafsmeer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Chiropractie Watergraafsmeer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die van u zijn opgeslagen niet correct zijn, mag u schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ook vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Indien over gegaan wordt tot verwijdering van deze gegevens,  kan (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u worden verleent door Chiropractie Watergraafsmeer. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom worden uw gegevens in dat geval opgeslagen in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ook dan kan (mogelijk) geen verantwoorde zorg meer garanderen. Uw gegevens  worden in dat geval ook opgeslagen in een inactief archief (zie boven).
 • U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractie-watergraafsmeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Een reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chiropractie Watergraafsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van de persoonsgegevens

Chiropractie Watergraafsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chiropractie-watergraafsmeer.nl